Площадка за третиране и преработка на строителни и стъклени отпадъци

Транспортиране, депониране и третиране на неопасни строителни отпадъци

”ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС” ЕООДПлощадка

otpadazi

Площадката се намира в землището на с. Брестник, местност „Средока“, община Родопи, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 06447, имот с № 008264, с площ от 3000кв.м., отговаряща на изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. обн., ДВ, бр. 80/13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.

 ”ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС” ООД разполага с обучен персонал за осъществяване на всички дейности по третирането и последващото оползотворяване на неопасни отпадъци.  На площадката, в посочения  по-горе  недвижими имот, се  извършва  събиране,  подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци по начин, отговарящ на изискванията  на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи.

На площадката са обособени следните зони:

  • зона –  кантар;
  • зони – съхранение на приеманите отпадъци;
  • зона- трошачна и пресевна инсталация, както и други съоръжения от производствения процес;
  • зона-  съхранение и товарене на готовата продукция;
  • зона- разполагане на контейнери за събиране на рециклируеми отпадъци, като хартия, пластмаси, дървесина и др., попаднали сред основните потоци.

При организацията на площадката е осигурено безпрепятствено разминаване на транспортните средства, транспортиращи  входящите потоци неопасни строителни отпадъци и изходящите потоци рециклирани материали.

 

Доставените на площадката неопасни строителни отпадъци се раздробяват на късове до 700мм. Получената фракция строителни отпадъци от 0 до 700мм, се подлага на раздробяване в чукова трошачна машина и последващо сепариране на фракции от 0 до 60 мм. Управлението на рециклираните строителни отпадъци  и предлагането им за повторно влагане се осъществява в съответствие с Наредба, приета с ПМС № 277/ 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89/ 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г., същите  отговарят на изискванията и допуските на хармонизираните стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 от Регламент (ЕС) 305/2011 г. и изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и на същия Регламент (ЕС) 305/2011 г.

Успоредно с разделянето  на описаните фракции се извършва отделяне на металните късове (предимно арматура) с магнитен сепаратор – част от машината. Оползотворимите хартия , пластмаса и дърво се събират в разположени за целта контейнери в описаните по-горе зони. Същите се предават за оползотвораване или рециклиране на фирми, притежаващи необходимите за това документи. Останалата фракция, неподлежаща на оползотворяване, се извозва до съответното законно депо за строителни отпадъци, определено от съответната община за депониране.

  • All the developers of D5 Creation have come from the disadvantaged part or group of the society. All have established themselves after a long and hard struggle in their life ----- D5 Creation Team
© 2019: Площадка за третиране и преработка на строителни и стъклени отпадъци | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress