Сертификати и разрешителни

На основание чл. 78 ал.9 във връзка с чл.35 ал.3 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ фирмата  притежава: Регистрационен документ № 09-РД-408-00/29.09.2014г. за извършване на дейности по транспортиране /събиране и транспортиране/, в съответствие с §.1 т.41 и 43 от ДР на ЗУО на неопасни строителни отпадъци, както и Регистрационен документ № 09-РД-419-00/  03.11.2014г. за извършване на дейностите по третиране на същите отпадъци, класифицирани по реда и в съответствие с Наредба № 2/23.07.2914г. обн., ДВ, бр. 66 /8.08.2014 г., на площадка с местонахождение в землището на с. Брестник, местност „Средока“, община Родопи, област Пловдив, с ЕКАТТЕ 06447, имот с № 008264, с площ от 3000кв.м., отговаряща на изискванията на Наредба №6/27.08.2013г. обн., ДВ, бр. 80/13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.

 ”ЕМ-5-ТОШЕВТРАНС” ООД разполага с обучен персонал и притежава собствен специализиран транспорт за извършване на превози на неопасни строителни отпадъци и площадка за осъществяване  на всички дейности по третирането и последващото им оползотворяване.  На площадката, в посочения  по-горе  недвижими имот, се  извършва  събиране,  подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци по начин, отговарящ на изискванията  на Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на територията, Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и други, свързани с дейността нормативни документи.

удостоверение

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

© 2018: Площадка за третиране и преработка на строителни и стъклени отпадъци | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress