януари, 2015

now browsing by month

 

Видове отпадъци

vidove otpadazi

Как се квалифицират отпадъците по видове? Според произхода си отпадъците се делят на няколко основни групи: производствени, опасни, строителни и битови.

  • битови отпадъци са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват отпадъци и от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;
  • производствени отпадъци са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска, селскостопанска и обслужваща дейност на физически и юридически лица;
  • опасни отпадъци са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Те влияят върху околната среда и организмите като предизвикват увреждания на различните органи и системи на човека. При разделното им събиране за рециклиране или компостиране, е необходимо да се подхожда особено внимателно, за да не бъдат допуснати дори и в малки количества опасни за здравето примеси. Тежките метали, като олово и кадмий се концентират в пепелта или в остатъците след изгарянето, което налага специалното им третиране в последствие.
  • строителни отпадъци са тези, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения
  • селскостопански отпадъци са такива, които се отделят от селскостопанската дейност.
© 2018: Площадка за третиране и преработка на строителни и стъклени отпадъци | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress