Archives

now browsing by author

 

Семинар „Управление на строителните отпадъци, изисквания към рециклираните строителни материали“

kamara na stroitelite v bulgaria

 

Камара на строителите в България ОП – Пловдив, съвместно с НЦПО към Търговско-Промишлена Камара Пловдив организират семинар на тема:

 

„УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ, ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЦИКЛИРАНИТЕ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“

Еколог в строителни фирми със СМР и разрушаване

 

25 февруари 2015 г. от 09.00 ч.

Учебна зала 4, КСБ – ОП Пловдив, бул.Марица 154, сек.А1, ет.3

 

Възможностите, които ще предостави предстоящия програмен период 2020, са свързани в голяма степен със строителния бранш. Управляващите органи ще  поставят завишени изисквания към бранша, свързани със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.

В тази връзка КСБ-ОП Пловдив организира обучение на специалистите еколози от бранша, по утвърдена от бранша на кръгла маса програма.

Целта на организираните курсове е да се запознаят участниците с действащите нормативни изисквания и произтичащите от тях задължения, свързани с управление на строителните отпадъци. Да дадем насоки за конкретно прилагане на закона във вашата ежедневна работа.

– ще представим и разясним спецификите на действащата нормативна база.
– ще даваме примери от практиката си и ще анализираме реални ситуации.
– ще имате възможност да задавате въпроси и да споделяте казуси, с разрешаването на които, срещате затруднения.

Семинарът е подходящ за всички участници в строително-инвестиционните процеси

 • инвеститори (възложители)
 • изпълнители (строители и лица, извършващи разрушаване)
 • проектанти
 • консултанти
 • надзорници
 • Представители на фирми, организации и частни лица, чиято дейност е свързана с транспортиране на строителни отпадъци.
 • оператори на съоръжения за подготовка за оползотворяване и рециклиране на строителни отпадъци.
 • оператори на площадки за съхраняване и третиране на строителни отпадъци, оползотворяване в обратни насипи

 

Завършилите успешно обучението ще получат удостоверение,

което ще е необходимо при участие в тръжните процедури.

 

ЦЕНА на обучението:  120 лв, което включва: кафе пауза, работен обяд, CD с актуална нормативна база, удостоверение, безплатни консултации

 

Посочените цени са съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗДДС

 

При проявен интерес, попълните и изпратите приложената заявка на електронен адрес – plovdiv_office @ksb.bg или се обадете на посочените по-долу телефони.

 

Таксата за участие може да се заплати на място – преди самото обучение, или предварително – по банков път, на посочената сметка:

Сдружение НЦПО в системата на БТПП

IBAN: BG11 STSA 9300 0020 8711 88

BIG: STSABGSF

Банка ДСК

 

За повече информация и записване:

Нели Златарева

0878/971178;

0878/971091, 0878/971092

тел./факс: 032/625 135;

e-mail: plovdiv_office@ksb.bg

web: www.plovdiv.ksb.bg

Кирил Тюлев

Управител на НЦПО – клон Пловдив

тел. 032/ 908 984; 0878/ 809 145

e-mail: office@pcci.bg

Видове отпадъци

vidove otpadazi

Как се квалифицират отпадъците по видове? Според произхода си отпадъците се делят на няколко основни групи: производствени, опасни, строителни и битови.

 • битови отпадъци са тези, които се получават в жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват отпадъци и от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;
 • производствени отпадъци са тези, образувани в резултат на промишлена, занаятчийска, селскостопанска и обслужваща дейност на физически и юридически лица;
 • опасни отпадъци са тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане. Те влияят върху околната среда и организмите като предизвикват увреждания на различните органи и системи на човека. При разделното им събиране за рециклиране или компостиране, е необходимо да се подхожда особено внимателно, за да не бъдат допуснати дори и в малки количества опасни за здравето примеси. Тежките метали, като олово и кадмий се концентират в пепелта или в остатъците след изгарянето, което налага специалното им третиране в последствие.
 • строителни отпадъци са тези, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения
 • селскостопански отпадъци са такива, които се отделят от селскостопанската дейност.
© 2018: Площадка за третиране и преработка на строителни и стъклени отпадъци | GREEN EYE Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress